Ponedeljek, 26 Januar 2015
Email
Make My Homepage
RSS
Pasica
 • Lendava
 • Najdi.si
 • Google
 • Yahoo
Register

Loginelizabeta.jpg

ANKETA

Menite da se bodo razmere z novo vlado v Sloveniji izboljšale?
 
 • Janezek
  Nedelja, 13 Julij 2014
  - Janezek, kateri mesec ima osemindvajset dni? - Vsak, gospod učitelj, nekateri pa jih imajo tudi več!
 • Na današnji dan
  Ponedeljek, 07 Julij 2014
  NA DANAŠNJI DAN 26. januar 1905 - v Pretorii najden največji diamant na svetu (3106 karatov) 1907 - Franc Jožef I. potrdi novi zakon o državnozborskih volitvah 1934 - Nemčija in Poljska skleneta prijateljski mednarodno pogodbo o nenapadanju 1941 - začetek britanske ofenzive v Somaliji 1942 -... Več ...
Notice
Urad župana
URAD ŽUPANA

Župan: Mag. Anton Balažek

Podžupani
Župan Občine Lendava je s sklepom dne 23.11.2010 imenoval podžupane Občine Lendava.
- Gospod Stanislav Gjerkeš
- Gospod Janez Somi
- Gospod Ladislav Kiralj

ODDELKI IN URADNE URE
Uradne ure
Ponedeljek: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
Sreda: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
Petek: 8.00 - 13.00
Vse stranke vljudno naprošamo, da upoštevajo uradne ure ob uradnih dnevih v občinski upravi Občine Lendava, sicer se dela in naloge v občinski upravi zelo težko opravljajo strokovno in ažurno.
Vse dodatne informacije lahko dobite na sedežu Občine Lendava ali na tel.št. 02 577 25 00.

Urad župana
Urad župana opravlja naslednje naloge:
-          organizacijska, informacijska, logistična in strokovna podpora pri delu urada župana in podžupanov,
-          vsebinsko in terminsko usklajevanje programov dela ter aktivnosti župana in občinske uprave,
-          priprava in koordinacija poslovnih sestankov, prireditev in protokolarnih srečanj,
-          informiranje občanov in stiki z javnostmi,
-          spremljanje učinkov gospodarskih javnih služb, občinske uprave in krajevnih skupnosti,
-          koordiniranje uresničevanja razvojnega programa,
-          opravlja druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje,
-          odloča v upravnih postopkih na II. stopnji,
-          sprejema pobude, predloge in pritožbe občanov,
-          organizira in nadzira naloge s področja dvojezičnega poslovanja,
-          koordinira programe s področja kulture in turizma,
-          koordinira promocijske in narodnostne aktivnosti.
Telefon: (02) 577 25 10
Faks: (02) 577 25 01
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
V.d. tajnice občine / M.b. községi titkár: Danijela LEVAČIČ
Telefon: (02) 577 25 27
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Oddelek za komunalno infrastrukturo in gospodarstvo
Oddelek za komunalno infrastrukturo in gospodarstvo opravlja naslednje naloge:
-          načrtuje in spremlja izvajanje komunalnih storitev,
-          pripravlja in koordinira investicijske in druge projekte s področja komunalnih dejavnosti,
-          spremlja ekonomiko gospodarskih javnih služb,
-          sodeluje z organom skupne občinske uprave pri nadzoru izvajanja gospodarskih javnih služb,
-          oblikuje in vzdržuje podatkovne baze ter informatiko s področja gospodarskih javnih služb,
-          pripravlja in vodi razpise s področja gospodarskih dejavnosti,
-          skrbi za vzdrževanje, čiščenje in upravljanje z mestno hišo,
-          organizira urejanje javnih in zelenih površin,
-          koordinira delo krajevnih skupnosti na področju urejanja infrastrukture,
-          opravlja druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.
Vodja oddelka: Renata Torhač
Telefon: (02) 577 25 40
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.


Oddelek za pravne in upravne zadeve ter družbene dejavnosti
Oddelek za pravne in upravne zadeve ter družbene dejavnosti opravlja naslednje naloge:
Delovno področje za pravne in upravne zadeve:
-          organizira ter izvaja strokovna opravila s področja pravnih in upravnih zadev,
-          pripravlja splošne in druge akte,
-          vodi upravne postopke na I. stopnji in II. stopnji,
-          skrbi za strokovna opravila v zvezi z izvajanjem načrta nabave in prodaje stvarnega premoženja občine,
-          skrbi za kadrovsko poslovanje in splošne zadeve,
-          opravlja druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.
Sprejemna pisarna:
-          organizira in izvaja dela v sprejemni pisarni in arhivu,
-          ureja vloge in pritožbe občanov ter inštitucij,
-          skrbi za transparenten pretok dokumentacije,
-          organizira delo s strankami in jim daje splošne informacije ter obvestila,
-          skrbi za evidenco prisotnosti zaposlenih,
-          izvaja administrativna dela,
-          skrbi za hišni red,
-          upravlja z dokumentarnim gradivom,
-          izvaja dela in naloge glavne pisarne,
-          opravlja druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.
Delovno področje za lokalno samoupravo:
-          organizira ter izvaja strokovna opravila s področja lokalne samouprave,
-          skrbi za zakonito funkcioniranje lokalne samouprave,
-          organizira informacijski sistem s področja lokalne samouprave in oblik odločanja občanov,
-          pripravlja, organizira in sodeluje pri izvedbi sej občinskega sveta in delovnih teles občinskega sveta,
-          spremlja izvajanje sklepov občinskega sveta,
-          organizacijsko in administrativno skrbi za delo nadzornega odbora občine in sosveta predsednikov krajevnih skupnosti,
-          spremlja delo krajevnih skupnosti in organizira zahtevnejša strokovna opravila za krajevne skupnosti v okviru občinske uprave,
-          skrbi za organizacijo in izvedbo postopkov lokalnih volitev ter za pomožna opravila pri izvedbi drugih volitev na podlagi zakona,
-          spremlja spremembo zakonodaje in delo državnega zbora RS,
-          opravlja prevajalske naloge ter naloge s področja dvojezičnega poslovanja,
-          opravlja druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.
Delovno področje za družbene dejavnosti:
-          organizira ter izvaja strokovna opravila s področja družbenih dejavnosti in društev,
-          skrbi za uresničevanje ustanoviteljskih pravic in obveznosti občine na področju družbenih dejavnosti,
-          pripravlja letne programe financiranja institucij s področja družbenih dejavnosti, organizacij in društev ter spremlja učinke financiranja,
-          izvaja upravne postopke s področja družbenih dejavnosti,
-          vodi aktivnosti pri razvoju družbenih dejavnosti,
-          sodeluje pri delu svetov javnih zavodov in skladov, kjer je občina ustanovitelj,
-          opravlja druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.
Vodja oddelka: Jasna Bračič-Szabó
Telefon: (02) 577 25 12
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Oddelek za proračun in finance
Oddelek za proračun in finance opravlja naslednje naloge:
-          organizira ter izvaja strokovna opravila s področja premoženjskih, finančnih in računovodskih zadev,
-          izvaja finančno in računovodsko načrtovanje ter analize s področja dejavnosti in razvoja občine,
-          izvaja strokovna opravila s področja knjigovodstva, predpisanih evidenc in izvajanja proračuna,
-          načrtuje in spremlja ekonomiko gospodarskih javnih služb,
-          izvaja računovodske in finančne storitve za krajevne skupnosti,
-          sodeluje s proračunskimi uporabniki,
-          pripravlja strokovne podlage za odločanje s področja finančnih premoženjskih zadev,
-          skrbi za finančno vodenje razvojnih projektov in poročanje o realizaciji,
-          organizira popise premoženja in skrbi za realizacijo načrtovane prihodkovne strani proračuna,
-          skrbi za strokovna opravila v zvezi z javnimi naročili,
-          pripravlja in koordinira izvajanje razvojnih projektov,
-          spremlja razpise in pripravlja strokovne podlage za pridobitev sredstev iz naslova razpisov,
-          spremlja in analizira izvajanje proračuna,
-          skrbi za informacijski sistem in pomožne evidence pri sprejemanju izvajanja proračuna,
-          pripravlja strokovne podlage in analize za sprejemanje odločitev v zvezi s proračunom in premoženjem občine,
-          opravlja druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.
Vodja oddelka: Aleksandra Kreslin
Telefon: (02) 577 25 59
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Organ skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje
Vodja organa: mag. Tibor Hebar
Telefon: (02) 577 25 50
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Naloge:
a)     Delovno področje za inšpekcije in redarstvo:
-          skrbi za organizacijo in nadzor nad izvajanjem gospodarskih javnih služb, zadovoljstvo občanov, varstvo potrošnikov in reševanje urgentnih komunalnih zadev,
-          nadzira izvajanje občinskih odlokov ter pogodb s področja okoljskih in komunalnih zadev,
-          organizira varstvo in zaščito občanov pred elementarnimi in drugimi nesrečami,
-          izvaja gospodarsko javno službo pomoč, oskrba in namestitev zapuščene živali,
-          skrbi za področje požarne varnosti,
-          skrbi za področje civilne obrambe,
-          opravlja naloge občinske redarske službe,
-          nudi pretok strokovnih informacij občanom,
-          opravlja druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.
b)         Režijski obrat:
-          upravlja z občinskim kanalizacijskim sistemom in nadzira delo izvajalcev gospodarskih javnih služb s področja komunalnih zadev,
-          izvaja javno gospodarsko službo odvajanja komunalne in padavinske vode,
-          spremlja izvajanje odloka s področja gospodarskih javnih služb,
-          vodi podatkovne baze in skrbi za njihovo ažuriranje na podlagi svoje pristojnosti,
-          organizira vzdrževanje objektov v lasti občine,
-          organizira čiščenje objektov v lasti občine,
-          organizira ureditev okolice (zelene površine),
-          skrbi za prometno varnost.
-          nudi pretok strokovnih informacij občanom,
-          opravlja druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje,
-          načrtuje, koordinira in nadzira aktivnosti, ki se nanašajo na komunalno infrastrukturo.
c)         Delovno področje za okolje:
-          analizira stanje na področju komunalne infrastrukture in pripravlja strokovne podlage za odločanje,
-          organizira in izvaja strokovna opravila ter vodi upravne postopke na področju okoljskih in komunalnih zadev,
-          nudi pretok strokovnih informacij občanom,
-          opravlja druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.
-          vodi prostorsko planiranje in spremlja njegovo uresničevanje,
-          načrtuje in spremlja aktivnosti posega v prostor,
-          skrbi za trajnostni razvoj in načrtno varovanje okolja,
-          skrbi za izgled okolja in prostorski informacijski sistem,
-          pripravlja strokovne podlage za izdajanje lokacijskih dovoljenj,
-          organizira informacijske podatkovne baze s področja prostorskih zadev.
Inšpekcija opravlja nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, sprejetih v Občini Lendava in republiških predpisov, če je v njih tako določeno.
Oddelek je določen kot prekrškovni organ občine na I. stopnji.
Naloge in pooblastila delavcev občinske uprave na področju Organa skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje pa so določene s posebnim odlokom.
 

MALI OGLASI

renault clio2
renault clio2
( / Avtomobilizem)
Petek, 14 November 2014
noimage
iscem nujno stanovanje ali hiso v najem
( / NAJEM)
Ponedeljek, 27 Oktober 2014
noimage
oddam
( / Nepremičnine)
Četrtek, 23 Oktober 2014
noimage
Trosobno stanovanje v Murski Soboti
( / Nepremičnine)
Petek, 03 Oktober 2014
Home URAD ŽUPANA